Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места

Важна информация за ученици и родители!

С цел превенция и закрила на детето препоръчително е спазването на определени норми, регламентирани в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, както следва:

  • Нормата на чл. 56 от Закона за закрила на детето за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия;
  • Спазването на изискването за „вечерен час“, регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22.00 ч. или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец.
  • Недопускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.

Нека бъдем отговорни и пазим децата от вредни за тях влияния!