Училищна нормативна уредба

Стратегия за управление на риска (2023-2026 г.)

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали

План за квалификация 2023-2024
Мерки за повишаване качеството на образованието
Правилник за дейността на СУ „Г. Брегов“, гр. Пазарджик
Етичен кодекс
Стратегия за развитие на училището 2021-2026
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Годишен план за дейността на училището 2023-2024
Процедура за подаване, разглеждане и разрешаване на жалби и сигнали
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Безопасност за децата в интернет
Правила и процедури за справяне с училищния тормоз

Дейности по безопасност на движението сред учениците:
Комисия и план БДП
План-програма по БДП (2023-2024 уч.г.)
Безопасност за движение по пътя – указания 2022

Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разространение и употреба на наркотични вещества в училище:

На 01.11.2023 г. със заповед № РД09-3543 на професор Галин Цоков – министър на образованието и науката, е утвърден Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище.

Заповед № РД09-3543/01.11.2023 г.
Механизъм за противодействие на наркотиците в училище
Схеми по Механизма
Информация за нормативната база и функции на различните институции
Декларация за информирано съгласие от родител

Мерки за обучение в условията на COVID-19