Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Информация за участието на СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

С цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието и противодействие на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние, СУ „Георги Брегов“ се включи в дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Училището участва в дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. За тази цел по проекта бяха доставени 52 лаптопа за ползване от ученици, 16 лаптопа за ползване от педагогическите специалисти и 1 шкаф за зареждане на техническите устройства.

С участието в дейност 2 – обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда за 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 учебни години, бяха обучени 104 ученици от първи клас, включени в 16 групи, с продължителност на обучението 4 учебни часа.