Училищен психолог

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ КЪМ СУ„ГЕОРГИ БРЕГОВ” – гр. ПАЗАРДЖИК

Консултативният кабинет е:

форма за превенции;
за индивидуално консултиране на ученици;
за индивидуално консултиране на родители;
за партньорство с граждански организации.

Целите на кабинета са:

Превенция на употреба на психо-активни вещества и различни видове зависимости;
намаляване агресията в училище и извън него;
рискови поведения сред младите хора, успешна социална интеграция и интеграция в учебната среда;
трафик на хора;
динамични и нововъзникнали необходимости чрез реализиране на училищни кампании, дискусии, диагностика на психоклимата в класовете.

Индивидуални консултации:
на ученици, които имат потребността и необходимостта от специализирана подкрепа; на ученици с нежелано поведение в часовете и в училище;
на родителите на такива ученици и при нужда насочване към специализирана помощ.

Консултиране на родители и ученици с оглед успешна професионална реализация и социална адаптация.
Развитие на умения за ефективна комуникация и решаване на конфликти.
Изграждане на партньорство с местната власт, неправителствени организации.

Училищният психолог Мария Илиева. Снимка: училищен архив

Училищният психолог Мария Илиева е на разположение на всички ученици и родители за полезни консултации и квалифицирана психологическа подкрепа.

Мария Илиева и ученици от 6 клас, които спечелиха първо място в общинското състезание “Ваканция, здравей! Да играем безопасно” по националната програма на Министерство на вътрешните работи “Работа на полицията в училищата”, 06.06.2023 г. Снимка: училищен архив

Тя организира и разнообразни училищни инициативи, посветени на различни значими международни чествания.

Ученическо табло, посветено на Деня на розовата фланелка (23 февруари), 23.02.2023 г. Снимка: училищен архив