Форми на обучение

Дневна форма на обучение

 

Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

В дневна форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часът на класа.

Индивидуална форма на обучение

Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка, определени от държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Организира се за ученици, които по здравословни причини, удостоверни с медицински документ, издаден от лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма повече от 30 последователни учебни дни; ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове; ученици с изявени дарби; ученици със специални образователни потребности при условията на чл.107, ал.4 от ЗПУО; ученици в случаите по чл.107, ал.2, т.1-4 от ЗПУО.

Самостоятелна форма на обучение

 

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план. Организира се за ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма; за ученици в задължителна учебна възраст, по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия към РУО; за ученици с изявени дарби; за лица, навършили 16 години.